Privacyverklaring karmo-zijn

KARMO-ZIJN hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het respecteren van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we transparant en duidelijk communiceren over waarom KARMO-ZIJN persoonsgegevens verzamelt, bijhoudt en verwerkt, welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we vervolgens omgaan met deze gegevens. De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die KARMO-ZIJN verwerkt. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. KARMO-ZIJN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in voege vanaf 25/05/2018).

WAT BETEKENT DIT PRECIES?

1) We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. 2) De verwerking van deze persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 3) We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als KARMO-ZIJN persoonsgegevens verwerkt of doorgeeft. 4) We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 5) We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en steeds met uw toestemming en medeweten. 6) We houden u op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Indien er in de toekomst aanpassingen gebeuren aan deze privacyverklaring, verbinden we ons ertoe dit aan u te communiceren waarna opnieuw uw goedkeuring gevraagd wordt. 7) KARMO-ZIJN is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens: KARMO-ZIJN Kristel Van Damme Hellewee 7, 9031 Drongen GSM: +32 (0)475 32 91 77

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

1) Om u te informeren over de diensten van DIASPOOR 2) Om u te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van KARMO-ZIJN 3) Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen en andere interessante informatie 4) Bijhouden van het aantal vragen om informatie (statistieken) Gegevens verzameld via het contactformulier op deze website dienen enkel voor intern gebruik en worden niet aan derden gegeven. Informatie van bezoekers, waaronder het IP-adres en vrij beschikbare systeeminformatie uitgereikt door de webbrowser, wordt mogelijk bewaard. Deze volledig anonieme gegevens dienen exclusief voor statistische doeleinden en verbetering van de inhoud van onze site, en worden nooit gebruikt ter identificatie van gebruikers door ons of door derden. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende gegevens van u vragen, opslaan en/of verwerken: naam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, instelling/organisatie/dienst/bedrijf/vakgroep, type onderzoek, hobby’s in hoeverre dat dit nuttig is voor de werking van Karmo-zijn. De gegevens die u aan ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:

 • –  Verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • –  Verzorging van de internetomgeving
 • We zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk toegestaan en verplicht is. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft uiteraard het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

BEWAARTERMIJN

Karmo-zijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn, dan wel op grond van de wet is vereist. Karmo-zijn verwerkt en bewaart u persoonsgegevens voor maximum 5 jaar na laatste gebruik. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering (het recht op vergeten te worden) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Ook indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, mag u hierover contact met ons opnemen.

WIJZIGINGEN

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. We adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

DISCLAIMER

Volgende inhouden vallen onder deze disclaimer :

 1. Eigenaar : eigenaar van de website
 2. Gebruik: alle denkbare handelingen
 3. Gebruiker : u, bezoeker van deze website
 4. Content : alle in de website aanwezige inhoud
 5. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 6. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 7. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 9. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.