1. DEFINITIES

AANVANGSDATUM: ofwel de datum waarop Kristel Van Damme kennis neemt van de aanvaarding van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER ofwel de datum waarop de uitvoering van de OPDRACHT een aanvang neemt; OFFERTE: het document en zijn eventuele bijlagen waarin de diensten die Kristel Van Damme aanbiedt aan de OPDRACHTGEVER worden beschreven, alsook de financiële en eventuele van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden waaraan de diensten zullen worden verstrekt.

OPDRACHTGEVER: de fysieke of rechtspersoon die van de diensten van Kristel Van Damme gebruik wenst te maken en in voorkomend geval als dusdanig in de OFFERTE staat vermeld; OPDRACHT: het geheel van diensten aangeboden door Kristel Van Damme zoals omschreven in de door de OPDRACHTGEVER aanvaarde OFFERTE. Bij afwezigheid van een OFFERTE is de OPDRACHT het geheel van diensten aangeboden door Kristel Van Damme op vraag van de OPDRACHTGEVER;  Kristel Van Damme: Kristel Van Damme commv, met zetel te 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 230, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer Be0757.789.734

2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke OPDRACHT die door Kristel Van Damme commv wordt uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken in de OFFERTE.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de OPDRACHTGEVER. 2.3 Ieder begin van uitvoering van een OPDRACHT, zonder enig voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar, geldt eveneens als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

3. PRIJS

3.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn de prijzen vermeld op de OFFERTE vast en niet aanpasbaar.

3.2 Behoudens waar uitdrukkelijk anders aangegeven in de OFFERTE, worden alle opgegeven bedragen geacht te zijn gesteld exclusief Belastingen over de Toegevoegde Waarde (BTW) overeenkomstig de wettelijke tarieven.

3.3 De prijzen in de OFFERTE zijn ramingen tenzij anders bepaald.

4. BETALINGSMODALITEITEN

4.1 De facturen zijn netto contant betaalbaar op de vervaldag, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij aanvaarding van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER of bij aanvang van de uitvoering de OPDRACHT zal Kristel Van Damme commv een voorschotschotfactuur van maximaal 30% van de in de OFFERTE vermelde prijs mogen uitsturen.

4.2 Bij gebreke aan betaling uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd zijn. Alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het volledige factuurbedrag met een minimum van 75 EUR en onverminderd het recht van de Kristel Van Damme commv om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere geleden schade. De door Kristel Van Damme commv gemaakte inningskosten ten einde betaling te bekomen van de onbetaald gebleven facturen zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zullen afzonderlijk worden aangerekend.

4.3 De laattijdige betaling van één factuur maakt de andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

4.4. Bij niet of laattijdige betaling houdt de Kristel Van Damme commv zich het recht voor om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

4.5. De betaling van een factuur voor aankoop van trajecten (coaching, workshops) zijn 6 maanden geldig. Terugbetaling is niet mogelijk. De periode van 6 maanden voor het opnemen van de aangekochte pakketten, kan uitzonderlijk verlengd worden na schriftelijke bevestiging en een geldige reden (voorleggen doktersattest).

5. UITVOERING OPDRACHT

5.1 Kristel Van Damme commv zal de OPDRACHT uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

5.2 Kristel Van Damme commv gaat met betrekking tot het beoogde resultaat van de OPDRACHT enkel een middelenverbintenis aan en stelt geen gegarandeerd resultaat in het vooruitzicht.

5.3 Kristel Van Damme commv bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende OPDRACHT uitgevoerd wordt.

5.4 Kristel Van Damme commv heeft het recht de OPDRACHT geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

6. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De OFFERTE die wordt opgemaakt en uitgestuurd door Kristel Van Damme commv is geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de dagtekening ervan. De overeenkomst tussen Kristel Van Damme commv en de OPDRACHTGEVER komt tot stand door de ondertekening en/of de kennisgeving van de goedkeuring van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER aan Kristel Van Damme commv . Indien geen OFFERTE werd opgemaakt komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik van het begin van uitvoering van de OPDRACHT.

6.2 De overeenkomst loopt van de AANVANGSDATUM tot en met het moment van de aanvaarding van de resultaten van de OPDRACHT of factuur door de OPDRACHTGEVER, zoals omschreven in artikel 9.

6.3 De partijen verbinden zich ertoe om elke gebeurtenis of omstandigheid die gevolgen kan hebben op de zorgvuldige uitvoering van de OPDRACHT aan de andere partij te melden. Indien een partij zich in deze situatie bevindt, zal hij de andere partij binnen de vijf (5) werkdagen op de hoogte brengen van de aard van deze onvoorzienbare en buiten zijn wil ontstane situatie, en zal de uitvoering van de overeenkomst worden geschorst. Indien de schorsing langer duurt dan twintig (20) werkdagen, dan zullen de partijen overleg plegen met het oog op de passende amendering of beëindiging van de overeenkomst.

6.4 Na de beëindiging van deze overeenkomst blijven de bepalingen die uit hun aard de beëindiging overleven onverminderd van kracht. De beëindiging of het einde van deze overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen ontstaan vóór de beëindiging of het einde van de overeenkomst.

7. GEGEVENS EN INFORMATIE

7.1 Kristel Van Damme commv is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de OPDRACHT indien OPDRACHTGEVER alle door Kristel Van Damme commv verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Kristel Van Damme commv gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat OPDRACHTGEVER de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van OPDRACHTGEVER.

7.2 OPDRACHTGEVER is gehouden Kristel Van Damme commv onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de OPDRACHT van belang kunnen zijn.

7.3 OPDRACHTGEVER staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Kristel Van Damme commv verstrekte gegevens en informatie.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij in de bijzondere voorwaarden op de factuur anders wordt bepaald gelden de volgende afspraken met betrekking tot auteursrechten:

8.1 Op het ogenblik dat de OPDRACHTGEVER de factuur met betrekking tot de OPDRACHT volledig heeft betaald verleent Kristel Van Damme commv een niet-exclusieve concessie op de vermogensrechten met betrekking tot de auteursrechtelijk beschermde werken, die tot stand zijn gebracht in het kader van de uitvoering van de OPDRACHT (hierna “het Werk) over aan OPDRACHTGEVER. Deze niet-exclusieve concessie geldt voor de in art 8.2 omschreven exploitatiewijzen, de volledige duur van het auteursrecht en voor de gehele wereld.

8.2 De in art. 8.1 toegekende concessie van de auteursrechten op het Werk verwerft de OPDRACHTGEVER het niet-exclusieve recht om in het kader van haar activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren: (i) Het recht het Werk te reproduceren voor doel waarvoor het werd gemaakt, in een onbeperkt aantal exemplaren, door alle technieken en op alle dragers;

(ii) Het recht het Werk te verspreiden en mee te delen aan het publiek in overeenstemming met het doel waarvoor het werd gemaakt en dit door alle technieken, met inbegrip van de kabel, de satelliet, Internet en alle vormen van computernetwerken; (iii) Het recht het Werk te (laten) bewerken of wijzigen door alle technieken;

8.3 De vergoeding voor de overdracht van de hiervoor bepaalde vermogensrechten en voor elk van de hierboven opgesomde exploitatiewijzen is inbegrepen in de vergoeding die betaald wordt voor de uitvoering van de OPDRACHT.(iii) Het recht het Werk te (laten) vertalen in alle talen; (iv) Het recht het Werk te (laten) bewerken of wijzigen door alle technieken;

8.4 Kristel Van Damme commvzal van de natuurlijke personen die het Werk tot stand brengen de nodige rechten op het Werk verwerven zodat Kristel Van Damme commv haar verbintenissen van dit artikel ten aanzien van OPDRACHTGEVER kan nakomen.

8.5 De natuurlijke persoon die het Werk tot stand heeft gebracht, behoudt het recht om het Werk te gebruiken voor diens eigen promotie.

9. LEVERING EN AANVAARDING

9.1 Bij de voltooiing van de OPDRACHT zal Kristel Van Damme commv een gedetailleerde factuur overmaken aan de OPDRACHTGEVER.

9.2 De OPDRACHTGEVER heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van tien (10) werkdagen zijn bemerkingen met betrekking tot de uitvoering van de OPDRACHT te kennen te geven aan Kristel Van Damme commv; na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

9.3 De aanvaarding van de factuur houdt meteen ook de erkenning door de OPDRACHTGEVER in van de behoorlijke uitvoering van de OPDRACHT conform alle gemaakte afspraken.

9.4 Klachten betreffende de factuur kunnen slechts aanvaard worden indien zij binnen de tien (10) werkdagen na postdatum van de factuur toegekomen zijn middels aangetekend schrijven op het adres van Kristel Van Damme commv. Elk protest dient bovendien omstandig te zijn gemotiveerd bij gebreke waaraan het protest als niet-bestaande wordt beschouwd.

10. UITVOERINGSTERMIJNEN

10.1 De uitvoeringsdata worden slechts ter indicatieve titel verstrekt. De meegedeelde termijnen zijn slechts benaderend en niet uitdrukkelijk.

10.2 Behoudens voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst kan een eventuele vertraging in de uitvoering van de OPDRACHT nooit aanleiding geven tot een verbreking van de overeenkomst, noch het recht geven op een vergoeding.

11. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN

11.1 Kristel Van Damme commv geeft geen garanties met betrekking tot de originaliteit, de volledigheid of de geschiktheid van de RESULTATEN voor een specifiek doeleinde.

11.2 De OPDRACHTGEVER neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik, misbruik of ongeschiktheid tot gebruik van de resultaten op zich.

11.3 Kristel Van Damme commvzal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade in hoofde van de OPDRACHTGEVER in dat verband. De OPDRACHTGEVER vrijwaart Kristel Van Damme commvop haar eerste verzoek tegen vorderingen van derden in dit verband.

11.4 Kristel Van Damme commv kan niet aansprakelijk worden gesteld door de OPDRACHTGEVER voor enige schade die zou ontstaan zijn bij de uitvoering van de overeenkomst indien aangetoond wordt dat Kristel Van Damme commv de OPDRACHT conform de regels van de kunst en conform de OPDRACHT heeft uitgevoerd.

11.5 Behoudens in geval van opzettelijke of zware fout van Kristel Van Damme commv is de totale aansprakelijkheid van Kristel Van Damme commv voor schade, die zou ontstaan zijn uit of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, in elk geval beperkt tot de prijs die Kristel Van Damme commv heeft ontvangen voor de uitvoering van de OPDRACHT waaruit of naar aanleiding waarvan de schade zou zijn ontstaan.

11.6 De OPDRACHTGEVER vrijwaart de Kristel Van Damme commv tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

12. NIETIGE CLAUSULES

Wanneer één van de clausules opgenomen in deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt bevonden, laat dit het bestaan en de geldigheid van de overige clausules onverkort.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 Het Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht, is van toepassing op deze overeenkomst.

13.2 Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst en alle betwistingen omtrent de interpretatie van deze overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbanken van het arrondissement Gent.